Irma Krzyżaniak
ul. Krośnieńska 21a/3
PL 65-625 Zielona Góra

tel. +4868 4533649
kom. +48 509427831
Irma@translator-de.pl

Irma Krzyżaniak
dyplomowana germanistka i absol- wentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ponad 30 lat tłumacz przysięgła języka niemieckiego, na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawie- dliwości nr TP/3792/05, REGON 978118394, NIP 929-009-70-81, ewidencja działalności gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra nr 37999/2005.

Zawodowo czynna w następujących obszarach językowych: prawo (kk, kpk, kc), handel / biznes (kh), rachunkowość, księgowość.

 


Tłumaczone dokumenty:
Sądowe i prokuratorskie akta docho- dzeniowe i z rozpraw, dokumenty rejestrowe i notarialne osób fizy- cznych i prawnych oraz urzędowe, wszelkiego rodzaju umowy (pracy, sprzedaży, najmu, dzierżawy), doku- menty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), ko- ścielne (chrztu, komunii), pouczenia prawne, pełnomocnictwa, oświad- czenia, deklaracje, świadectwa dyplomy szkolne i uczelniane, instru- kcje (także techniczne), sprawo- zdania, badania bilansu, rachunki zysków i strat, aktywa i pasywa itd.

 

Terminy wykonania, ceny:
odwrotnie do uzgodnienia za jedną stronę tłumaczenia (1125 znaków lub 25 wierszy), każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczy się jako pełna strona, drugi egzem- plarz tłumaczenia +20%, wykonanie tłumaczenia w dniu zlecenia +50%, w razie pisma odręcznego lub trudnego do odczytania +25%, +koszty według taryfy PP.

 

Wysyłka, dostawa tekstu zleconego:
za pośrednictwem interne- tu/poczty lub osobiście do rąk tłuma- czki. Ustala ona cenę i zlecający przesyła pocztą oryginał tekstu zlecanego do tłumaczenia w celu uwierzytelnienia go przez tłumacza, oraz ustaloną zapłatę, a tłumacz po otrzymaniu zapłaty wysyła go pocztą + oryginał tłumaczenia z uwierzytel- niającymi je oryginalnymi pieczę- ciami tłumacza i rachunek.

 

Płatność:
Osobiście lub do uzgodnienia.

Projekt i wykonanie serwisu